اینترنت رایگان همراه اول اینترنت رایگان همراه اول http://www.irnovin.com 2018-01-19T02:09:02+01:00 text/html 2017-11-19T10:56:08+01:00 www.irnovin.com اینترنت رایگان همراه اول اینترنت رایگان همراه اول http://www.irnovin.com/post/11 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">اینترنت رایگان همراه اول</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">به صورت نامحدود برای سیمکارت های اعتباری همراه اول</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: medium; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">بدون داشتن شارژ و یا بسته از اینترنت نامحدود به&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 102, 0);">صورت رایگان!!!</span>&nbsp;لذت ببرید</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;">&nbsp;</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; min-height: 20px; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-size: medium; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000">آپدیت شده امروز جمعه&nbsp;</font><font color="#3333ff">1396/10/29&nbsp;</font><font color="#ff0000">!</font></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: medium; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font color="#993366" size="3"><b>قابل استفاده در تمامی گوشی ها و لپتاپ ها و مودم های همراه و دانلود با دانلود منیجر</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font color="#993366" size="3"><b><br></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><strong style="font-size: 12px; background: transparent; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3" color="#ff9900">در صورت وجود هرگونه مشکل&nbsp;</font></b></span></strong><b><font color="#993399" size="3">یا سوال&nbsp;</font></b><strong style="background: transparent; font-size: 12px; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3" color="#ff9900">&nbsp;با شماره</font><font size="3" color="#ff0000"> 09216952704</font><font size="3" color="#ff9900">&nbsp;ا</font><font size="3" color="#ff9900">رتباط برقرار کنید (فقط sms لطفا)</font></b></span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><img src="http://up.irnovin.ir/view/2369689/Free-MCI-1.jpg" alt="" width="480" height="480" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%; max-height: 100%;"></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; font-size: 12px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3" style="" color="#ff9900">در صورت وجود هرگونه مشکل&nbsp;</font></b></span></strong><b style="font-size: 11px;"><font color="#993399" size="3">یا سوال&nbsp;</font></b><strong style="background: transparent; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;"><b style="font-size: 11px;"><font size="3" color="#ff9900">&nbsp;با شماره </font><font size="3" color="#ff0000">09216952704 &nbsp;</font><font size="3" color="#ffcc33">ا</font><font size="3" color="#ff9900">رتباط برقرار کنید (فقط sms لطفا)</font></b></span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;">(با این روش شما میتونید روزی حداقل 100 گیگابایت دانلود کنید!!!)</span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;">بدون پرداخت یک ریال پول</span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;">به صورت داعمی و 24 ساعته در تمام شبانه روز</span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font size="2" style="" color="#6633ff"><b style="">این ترفند برای دانلود فیلم و فایل های حجیم و تماشای فیلم بخصوص در یوتیوب فوووووق العاده هست</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;"><font color="#3f3f3f">توسط این آموزش شما بدون پرداخت پول و داشتن و با شارژ 0 میتوانید به صورت نامحدود با سرعت فوق العاده بالای 3 مگابایت بر ثانیه از اینترنت نامحدود همراه اول استفاده کنید. این روش یک باگ در اوپراتور همراه اول بوده که به راحتی قابل استفاده هست و شما توسط اون میتونید به صورت نامحدود با اینترنت 3G و 4G با سرعت</font><b style=""> <font color="#009900">بالای 3 مگابایت بر ثانیه</font> </b><font color="#3f3f3f">دانلود کنید و از تلگرام و اینستاگرام و... استفاده کتید و لذت ببرید.&nbsp;</font></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">به همراه آموزش تصویری که با اون کمتر از 3 دقیقه به این فری نت دست پیدا خواهید کرد.</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small; color: rgb(51, 153, 102);">این روش تست شده و صد درصد عملی بوده و هم اکنون خودمان نیز از آن استفاده میکنیم</span></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><br></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;">=====================================</p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; font-size: 12px;"><strong style="background: transparent; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;"><font color="#3f3f3f">قیمت فقط</font><font color="#3333ff"> 6000</font><font color="#3f3f3f"> تومان به همراه اموزش تصویری</font></span></strong></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><a href="https://zarinp.al/148362" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/668/2002734/logo1.png" alt=""></a></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><strong style="background: transparent; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small;">قیمت فقط 6000 تومان به همراه اموزش تصویری</span></strong></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;">=====================================</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">به محض پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده میشود</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><b style=""><font color="#993399" style="" size="3">در صورت وجود هرگونه مشکل یا سوال با شماره 09216952704 ارتباط برقرار کنید (فقط sms لطفا)</font></b></p></div><style>.nextpay-form{animation-duration:0.4s;animation-name:shakeForm;animation-timing-function:ease-in-out}@keyframes shakeForm {0% {transform: translateX(0px);}12.5% {transform: translateX(-6px) rotateY(-5deg);}37.5% {transform: translateX(5px) rotateY(4deg);}62.5% {transform: translateX(-3px) rotateY(-2deg);}87.5% {transform: translateX(2px) rotateY(1deg);}100% {transform: translateX(0px);}}</style><style>.nextpay-form{animation-duration:0.4s;animation-name:shakeForm;animation-timing-function:ease-in-out}@keyframes shakeForm {0% {transform: translateX(0px);}12.5% {transform: translateX(-6px) rotateY(-5deg);}37.5% {transform: translateX(5px) rotateY(4deg);}62.5% {transform: translateX(-3px) rotateY(-2deg);}87.5% {transform: translateX(2px) rotateY(1deg);}100% {transform: translateX(0px);}}</style>